יש לכם חשבון באתר ג'ימבו ג'אמפ מתנפחים? התחברות או הרשמה

תנאי השימוש באתר ג'ימבו ג'אמפ

1. כל שימוש באתר הינו בהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלו אשר מהווים התחייבות משפטית מחייבת והסכם בין המשתמש לבין בעלי האתר בכל הקשור לשימוש באתר. לפיכך, במידה ותנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הנכם מתבקשים להימנע משימוש באתר, ואינכם רשאים לעשות בו כל שימוש, אלא בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש.

2. תנאי השימוש באתר הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש באתר ולפיכך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך  אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.

3. תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר וללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם באתר. לפיכך, מומלץ לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

4. תנאי השימוש חלים על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות וחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל.

5. השימוש באתר ובכל המידע והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים או למטרות רווח.

6. ככלל, השימוש באתר אינו כרוך בתשלום או ברישום פורמלי. יחד עם זאת, השימוש בחלק מהמידע והשירותים באתר עשוי להיות כרוך בתשלום או ברישום לאתר, תוך מסירת פרטים ומידע כפי שידרשו על ידי בעלי האתר. מקום בו השימוש מחייב רישום או תשלום, יצוין הדבר מפורשות, והשימוש לא יתאפשר אלא בכפוף לביצוע התשלום או הרישום כאמור.

7. המוצרים הנמכרים באתר מתאימים ומיועדים לפי טיבם לבגירים (מגיל 18 ומעלה). רכישה באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 אסורה. ככל שהמוצרים נרכשים על ידי בגירים עבור קטינים מובהר כי האחריות המלאה לשימוש במוצרים על ידי הקטינים הינה של הוריהם.  

8. כל חומר פרסומי באתר, בין כזה המפורסם באישור ובין כזה המפורסם ללא אישור, נעשה על ידי המפרסם ועל אחריותו בלבד. בעלי האתר אינם אחראים או מפקחים על חומר פרסומי, ואינם בודקים את נכונותו, יעילותו, בטיחותו או כל דבר הקשור בו. לפיכך, הנכם מתבקשים לנהוג משנה זהירות בהסתמכות או בשימוש במושא החומר הפרסומי, וכל שימוש או הסתמכות על חומר פרסומי הוא על אחריותכם בלבד.

9. מקום בו באתר כלולים שירותים המופעלים על ידי משתמשים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, עליכם לדעת כי שירותים ואתרים אלו אינם מופעלים בידי בעלי האתר ואינם מצויים באחריותם. אין בהכללת שירותים או קישורים אלה באתר כדי ליצור שום קשר בין בעלי האתר לבין אותם משתמשים או אתרים, ולפיכך כל שימוש או גלישה אליהם הינם באחריותכם הבלעדית.

10. כל שימוש באתר חייב להיעשות על פי הוראות הדין (חוקים, תקנות, צווים, וכללים) ומבלי שתהא בשימוש פגיעה במשתמשים אחרים או בנו. לפיכך, השימוש באתר מוגבל בראש ובראשונה בשמירה על הוראות הדין, ובהתחייבות מצדכם שלא לעשות שימוש שהוא בגדר הפרת הוראות הדין.

11. בעלי האתר אינם אחראים שהאתר יפעל בצורה רצופה, יהא זמין כל העת, יפעל ללא הפרעות, הפסקות, טעויות, באגים או ליקויים אחרים, או שהשימוש באתר יהיה בטוח וחסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או המשתמשים, או לתקלות או כשלים בפעילות באתר, חומרה, בתוכנה, קווים ובמערכות התקשורת הקשורות באתר.

12. אין לעשות שום שימוש באתר, במידע או בשירותים הכלולים בו, לרבות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים, סימני המסחר ושמות המסחר, כתובות וכיו"ב, לשום מטרה אחרת מלבד רכישת מוצרים בהתאם לתנאי השימוש.

13. בעלי האתר שומרים על זכותם למנוע או להגביל או לחסום שימוש של משתמשים באתר, בין היתר באמצעות מגבלות על גיל המשתמש, חובת תשלום, היקף שימוש, אופן השימוש, מועד השימוש, מספר החשבונות או שמות המשתמשים המותרים לכל אדם או תאגיד יחיד, ענישה עקב הפרות קודמות של הוראות הדין או תנאי השימוש (לרבות על דרך מניעת כניסה לאתר לתקופה מוגבלת או לצמיתות) וכיו"ב, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

14. בעלי האתר רשאים בכל עת להפסיק או להגביל את פעילות אתר, אפשרויות השימוש בו, או את הגישה אליו, כולם או חלקם, וזאת בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

15. הפעלת או אי הפעלת סמכויות וזכויות לא תקים לכם או לצד שלישי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר, לא תתפרש כנטילת אחריות מצד בעלי האתר או כהטלת חובה על בעלי האתר להפעלת סמכויות אלו או כוויתור על אילו מתנאי השימוש באתר, ולא תסיר את האחריות המוטלת עליכם או על צד שלישי כלשהו על פי תנאי השימוש או הוראות הדין.

16. אחריות על פי תנאי השימוש לכל הקשור למוצרים הנמכרים באתר ולתוצאות השימוש בהם:
-  יש להשתמש במוצרים בהתאם להוראות השימוש המופיעות במדריך למשתמש המסופק ביחד עם המוצרים. ניתן לעיין במדריך למשתמש בכל עת באמצעות הקישור המצ"ב.
- בעלי האתר אינם אחראים למצגים ולפרסומים ביחס למוצרים הן באתר והן מחוצה לו, אשר מקורם במשתמשים אחרים או בצדדים שלישיים, לרבות לטיבם, אמיתותם, דיוקם, מהימנותם, התאמתם לצרכיי המשתמש או לכל צורך שהוא, תכונותיהם, או לכל דבר אחר הקשור בהם.
- בעלי האתר אינם אחראים לכך שהמוצרים, או חלקם, יהיו זמינים בכל עת לרכישה או זמינים במלאי, לזמן האספקה, מתכונת האספקה או כל היבט אחר של אספקת המוצר.
האחריות למוצרים מוגבלת. בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, אבדן, הפסד או פגיעה מכל סוג שהוא שיגרמו עקב רכישת המוצרים או השימוש בהם, ובפרט לכל נזק תוצאתי או עקיף, ונזק שמקורו במגבלות הצרכן כגון רגישויות או אלרגיות למוצרים או למרכיביהם, למעט כמפורט בכתב אחריות היצרן.
- אחריות למוצרים מוגבלת לאחריות בהתאם לכתב אחריות של היצרן שמצורף לאריזת המוצר. האחריות הינה ל-6 חודשים בלבד מתאריך הרכישה המופיע בקבלה ומוגבלת לתקלות במנוע החשמלי ובחלקיו המכניים בלבד, ולא על הפלסטיקה, כבל וכד'. המפוח מכוסה כנגד פגמים בחומר תחת שימוש רגיל המיועד לקונה המקורי. האחריות אינה כוללת נזקים עקב שימוש שלא בהתאם למדריך למשתמש או במקרים של שימוש לרעה כגון טיפול אגרסיבי, התעללות, שימוש לקוי במתח, תחזוקה ותיקונים שאינם מורשים.
- מודגש ומובהר – כל  שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות המפורטות במדריך למשתמש יביא להסרת אחריות מלאה בכל הקשור לשימוש במוצר ולתוצאות השימוש.
- לקבלת שירות יש ליצור קשר עם שירות לקוחות באמצעות מייל info@jimbo-jump.co.il  או בטלפון 03-9447777 בכדי לתאם את הבאת המוצר לבדיקה / תיקון. הלקוח אחראי להחזיר את המוצר לתיקון או החלפה על חשבונו. יש להציג חשבונית – הוכחת רכישה כתנאי לקיום האחריות.

17. פגיעה מוגבלת בפרטיות –  השימוש באתר מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגר בעלי האתר, שימוש בפרטים לשם קבלת עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (אלא אם תודיעו מפורשות כי אינכם מסכימים לכך), וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש בשירותים שבאתר, בכל דרך חוקית שימצאו בעלי האתר לנכון, לרבות באמצעות "עוגיות". בשימוש באתר מסכימים ומאשרים המשתמשים לעשות שימוש במידע כאמור במסגרת האתר. בעלי האתר מתחייבים להקפיד על שמירת פרטיותכם וכל מידע שבבעלותכם, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש ולהימנע מגילוי מידע או פרטים אודותיכם אלא מקום בו הדבר מחויב על פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך משפטי בין בעלי האתר לביניכם או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש על ידיכם.

18. תנאי הקניה, קניה מאובטחת
- רכישת מוצרים באתר מותרת מגיל 18 ומעלה על ידי מי שאינו פסול דין, ומחזיק כתובת מגורים קבועה בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני פעיל. רכישת מוצרים אפשרית רק באמצעות כרטיס אשראי.
- כל רכישה כפופה לאישור מראש של חברת האשראי לעסקה, על בסיס הזמנה שיבצע הלקוח באמצעות האתר באופן מאובטח.
- מעת שאושרה העסקה על ידי חברת האשראי, תימסר על כך הודעה ללקוח באמצעות האתר או בדוא"ל ומאותה עת יראו את ההזמנה כמאושרת ואת העסקה כסגורה. ביטול העסקה מאותו שלב יהא בהתאם למדיניות הביטולים של האתר ובכפוף להוראות הדין.
- זמן האספקה הינו עד 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ובלבד שלא נוצרה מניעה שאינה בשליטת בעלי האתר שאז יידחה זמן האספקה עד הסרת המניעה ו-7 ימי עסקים נוספים. חשבונית מס תסופק ביחד עם המוצר שנרכש.
- המחירים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין מפורשות אחרת.
- טעות לעולם חוזרת. בעלי האתר שומרים על זכותם לתקן כל טעות שנפלה בתנאי המכר של המוצרים, ולבטל כל עסקה שנכרתה בהתבסס על טעות כאמור.

19. מדיניות החזרת מוצרים :
     - ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שמכוחו ובכפוף אליהם. בהתאם לכך, יתאפשר ביטול עסקת רכישת מוצר באמצעות משלוח הודעת ביטול בכתב (בדואר רשום, בפקסמיליה או בדוא"ל לכתובת הנקובה באתר) לכל המאוחר בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח. ביטול עסקה אפשרי בתנאי שלא נעשה במוצר שום שימוש, הוא נותר באריזתו המקורית מבלי שנפתח,  והוא נותר שלם, תקין, ללא שום נזק, פגיעה, פגם או קלקול. בגין ביטול העסקה יהא הספק הרלוונטי רשאי לגבות דמי ביטול בהתאם לקבוע בחוק. חובת החזרת המוצר הינה של הלקוח ועליו להשיב את המוצר על חשבונו ואחריותו לספק בתוך 7 ימים לכל המאוחר, כשהמוצר במצב כמתואר לעיל. התמורה ששולמה תושב ללקוח לאחר השבת הטובין, במועדים הקבועים בדין, במתכונת שבו שולמה, בניכוי דמי הביטול ככל שחלים. האמור לעיל יחול גם על ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקתו במועד, ללא גביית דמי ביטול כלשהם, ובשינויים המחוייבים, בהתאם לקבוע בדין.    

20. כל הקשור והנובע מהשימוש באתר, וכן כל הקשור ונובע בתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לדין הישראלי, לרבות לצורך פרשנות. כל סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של תל אביב יפו ויובאו בפניהם בלבד כמקום שיפוט ייחודי.
 
21. התנהגות בעלי האתר או הסכמתם לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כוויתור על אילו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כוויתור, או הסכמה מצד בעלי האתר לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו,  אלא אם-כן נעשו במפורש  ובכתב.

22. אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

23. אין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.

ג'ימבו ג'אמפ מתנפחים (מבית פון לידס 440 בע"מ)

0.00 ₪0 פריטים

סל קניות